Pár poznámek pro časoměřiče a rozhodčí

Jako trenér RES se setkávám s dotazy na výklad pravidel, na měření a celkové hodnocení letu a činnost časoměřiče potažmo činnosti pověřeného rozhodčího při nedostatku oficiálních časoměřičů. A tyhle rozumy mám rozdávat já, který jsem sám žádnou soutěž RESů neuspořádal. Zkusím to nějak převyprávět.
Nejdříve se podíváme na časoměřiče. Jeho činnost začíná spuštěním pracovního času 9 minut v každém kole. Od tohoto okamžiku je tzv. k dispozici soutěžícímu na startovišti.  Soutěžící v pracovním čase může provést libovolný počet startů a může mít s sebou maximálně 3 pomocníky.
Za oficiální pokus je považováno, jestliže je model po vypuštění soutěžícím nebo pomocníkem uvolněn z gumicuku. V případě několika pokusů je oficiálním výsledkem výsledek posledního letu. Ideálně by to mělo vypadat tak, že po každém přistání v rámci pracovního času soutěžící oznámí časoměřiči, zda chce vyhodnotit let nebo zda se rozhodl pro opakování startu. Opakováním startu se tedy poslední naměřený čas nuluje a začíná se měřit znova. POZOR! Pokud chce soutěžící let vyhodnotit, nesmí se on ani pomocník modelu dotknout před ukončením hodnocení letu! Pokud tak učiní, nemohou mu být započítány body za přistání. Let končí přistáním na bod. Každý soutěžící je zodpovědný za to, že použije správný přistávací bod, nikoliv časoměřič. Během přistávacího procesu je povoleno pouze pilotovi a jednomu jeho pomocníkovi pohybovat se v okruhu 10 metrů od přistávacího bodu. Další pomocníci a oficiální časoměřiči zůstávají u startovní čáry. Opakuji – po přistání se soutěžící nebo jeho pomocník nesmí modelu dotknout, dokud časoměřič či oficiální rozhodčí pořadatele nedokončí měření vzdálenosti, jinak je za přistání nula. Přistání není uznáno, když zadní část modelu neleží po přistání na zemi (všimněte si – převrácení na záda při přistání se v RESech neřeší – řeší se pouze dotek zadní části se zemí).

Shrňme si hodnocení letového výkonu:

Měření letového času začíná uvolněním modelu z gumicuku a končí:
a) při zastavení modelu
b) s koncem doby pracovního času

Maximální doba letu je šest minut (360 s) během devíti minut (540 s) doby pracovního času. Pokud pilot dosáhne v průběhu pracovního času více než šest minut, čas nalétaný nad šest minut se odečte od šesti minut. Čas letu se zaznamenává v celých sekundách bez zaokrouhlování nahoru. Příklad: nalétal jsem 371s. Čas mého letu tedy bude 360 – (371 – 360) = 349s

Body za přistání se přidělují na základě měření vzdálenosti od středu přistávacího bodu ke špičce modelu a přepočtu na body dle tabulky v pravidlech RES. Body jsou též zpravidla vyznačeny na měřícím pásmu pořadatelů.

Soutěžícímu nebudou přiděleny body za přistání, pokud:
a) ocasní plochy modelu neleží po přistání na zemi (model je zapíchnut špičkou v zemi)
b) model ztratil jednu nebo více součástí během přistání
c) model po přistání již není schopen letu
d) model během pracovního času nepřistál
e) model se dotkl pilota nebo jeho pomocníka
f) pilot nebo jeho pomocník se po přistání dotkl modelu před oficiálním měřením

Celý let bude anulován (nula za let i přistání), pokud:
a) model přistál mimo přistávací plochu určenou pořadatelem před zahájením soutěže. V rámci pracovního času může ale znovu vzlétnout.
b) model nepřistál do 30 sekund po uplynutí pracovního času
c) model v průběhu vzletu a letu ztratí některou ze svých částí

Co když pořadatel nemá k dispozici oficiální časoměřiče?
V tom případě čas letu měří pomocníci pilota, ale pořadatel provádí namátkovou kontrolu letových časů. Soutěživí typové a majitelé rychlejších stopek POZOR! Odchylka více než tři sekundy ve prospěch soutěžícího vede k nulovému hodnocení letu! A opět POZOR! Body za přistání zaznamenává vždy pověřený rozhodčí. Funkci pověřeného rozhodčího obsadí pořadatel.  Pověřený rozhodčí bude dohlížet nad průběhem letů v místě startovní čáry a bude provádět již zmíněné měření přistání.

Jak je to s opakováním letu?
V tomto případě je časoměřič nanejvýše důležitou osobou. Soutěžící u něj uplatňuje nárok na opakování letu.
Opakováním letu se rozumí to, že soutěžící dostane nový pracovní čas. Na ten má nárok v následujících případech:
a) když se jeho model při vzletu nebo letu srazí s jiným modelem při vzletu nebo letu,
b) je mu zabráněno ve vzletu jiným startovacím zařízením ležícím na jeho startovacím zařízením (při prvním nebo opakovaném vzletu),
c) jeho let byl znemožněn nebo ukončen událostí mimo jeho kontrolu.

Chce-li uplatnit svou žádost o opakování v souladu s výše uvedenými důvody, musí se přesvědčit, že oficiální časoměřiči, resp. ředitel soutěže vzali příslušné překážky na vědomí a musí s modelem co nejdříve přistát. Pokud soutěžící pokračuje po události v letu, předpokládá se, že se vzdává nároku na opravný let.

Dotazy, připomínky, napsal jsem nebo zkopíroval něco špatně? Napište mi, opravím.