Něco k organizaci soutěží

Dnes na téma věkových kategorií.
Co nám v této souvislosti říká „pravideldárce“ o vyhodnocení soutěží:

2.10.Hodnocení výsledků soutěží
2.10.1. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
Výkony seniorů, juniorů a žáků je třeba hodnotit odděleně, pokud se ve věkové skupině zúčastní alespoň tři soutěžící. Přiřazuje se vždy mladší neúplná skupina ke starší, nikdy naopak. Pokud jsou žáci nebo junioři hodnoceni v jiné věkové skupině, je pořadatel povinen každého žáka nebo juniora ve výsledkové listině označit.

2.10.3. ŽEBŘÍČKY
2.10.3.1. Započítávají se pouze výsledky ze všech soutěží uvedených v Kalendáři soutěží ČR, které byly uspořádány podle platného Sportovního řádu ČR, nebo platného Sportovního řádu FAI.
2.10.3.2. Do žebříčků se započítávají pouze výkony ze základní soutěže, nezapočítává se výkon z rozlétávání.

2.10.3.5.Každá kategorie i věková skupina se zpracovává samostatně. Pro vyhlášení žebříčku není určen žádný minimální počet sportovců. Proto se vyhlašuje pořadí i v případě, že je v dané kategorii nebo věkové skupině pouze jeden soutěžící.

3. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
3.1. Povinnosti pořadatele soutěže
Pořadatel, který pořádá soutěž, ji musí zajistit tak, aby byla dodržena všechna sportovní, bezpečnostní a organizační pravidla. Zejména musí respektovat tato ustanovení:
3.1.1. Při určení soutěžní kategorie a druhu soutěže zvážit své organizační možnosti a schopnosti, zejména možnost přístupu na vhodnou letištní plochu.
3.1.2. Vydat pozvánku (propozice soutěže) a rozeslat ji všem, kdo si ji vyžádají. Pozvánka musí zejména obsahovat: evidenční číslo soutěže, létanou kategorii, datum, čas a místo soutěže, datum uzávěrky přihlášek, podmínky účasti, výši vkladů a případných dalších poplatků, které nesmí být součástí vkladů. Při soutěžích RC modelů se zde také uvede, zda bude k dispozici kontrolní monitor. Doporučená je i mapka, nebo nákres polohy letové plochy.

3.1.14. Respektovat rozhodnutí hlavního rozhodčího nebo jury a neměnit je.
3.1.15. Do 60 minut po skončení soutěže vyhlásit výsledky a pořadí nejméně do 10. místa v každé kategorii a věkové skupině.
3.1.16. Do 14 dnů rozeslat výsledkovou listinu:
a) všem zúčastněným klubům
b) trenérovi příslušné kategorie

Věkové skupiny se rozdělují podle 5.1. Ve výsledkové listině se hodnotí zvlášť, pokud se zúčastní nejméně 3 soutěžící ve věkové skupině. V případě, že jsou ve věkové skupině méně než 3 soutěžící, přiřadí se do starší věkové skupiny.

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ
5.1. Rozdělení podle věku
mladší žáci do věku 12 let
starší žáci 13 až 15 let
junioři 16 až 18 let
senioři 19 let a starší
5.1.1. Soutěžící je považován za mladšího žáka (žáka nebo juniora) ještě i v celém průběhu roku, kdy dosáhne 12(15 nebo 18) let. Stejně tak je považován za seniora soutěžící již od začátku roku, kdy mu bude 19 let.

Vybral jsem jen zásadní informace, další detaily najdete ve Sportovním řádu Leteckých modelářů.

Jak to vidím já z pohledu RES/ERES?
1)Zadám do kalendáře KLeM SMČR soutěž, kterou chci pořádat.
2)Včas vytvořím pozvánku a na jejím základě začnu přijímat i přihlášky. Způsob registrace soutěžících je moje věc.
3) Po uzavření přihlášek zjistím, kolik mám účastníků a v jaké věkové kategorii.
Příklad 1 : Mám 5 seniorů, 6 juniorů, 7 starších žáků. Z toho plyne, že „jedu“ plnohodnotné vyhodnocení soutěže ve třech věkových kategoriích odděleně – tzn. nemíchám vzájemně věkové kategorie.
Příklad 2 : Přihlásilo se mi 10 seniorů, 2 junioři a 2 starší žáci. V tomto případě platí, že mladší neúplná věková skupina se přiřazuje ke starší, nikdy naopak. „Jedu“ dvě věkové kategorie – seniory a juniory a nemíchám je.
Příklad 3 : Přihlásilo se mi 14 seniorů, 1 junior a 1 starší žák. V tomto případě platí, že mladší neúplná věková skupina se přiřazuje ke starší, nikdy naopak. „Jedu“ jen jednu věkovou kategorii – seniory, ostatní kategorie se nevyhodnocují, pouze se soutěžící mladších kategorií označí ve výsledkové listině seniorů (asi pro pořádek).

Jak losuji, vedu startovní listinu a vytvářím výsledkovou listinu je moje věc. Vše musí být v souladu s pravidly kategorie RES/ERES a popř. s ustanoveními Sportovního řádu Leteckých modelářů.

A pozor ! Teď přichází otázka kardinálního významu – má vlastní soutěž probíhat tak, že:
a) nebudu v rozlosování letů brát ohled na věkové kategorie, poletí se systém „padni komu padni“ a jen na závěr sestavím potřebné výsledkové listiny podle věkových kategorií
anebo
b) poletím striktně podle věkových kategorií zcela odděleně a to včetně rozlosování a finále?
Babo raď! Pravidla způsob realizace soutěže blíže nespecifikují. Můj cit pro spravedlnost říká, že b) je správně, protože vzniklý výsledek vzejde ze souboje porovnatelně vyspělých soutěžících a případný žebříček, vzniklý z takových výsledků bude mít výrazně lepší vypovídací hodnotu (supr pro trenéra). Ano, bohužel musím uznat, že pořádání bude pro pořadatele opět o něco obtížnější.

Co ale určitě NE.
Ať už se rozhodnu pro a) či pro b), je to moje věc jako pořadatele. Pokud ale půjdete cestou a), tak v žádném případě cíleně neseskupujte juniory či žáky v jednotlivých kolech do jedné rundy! Ničemu tím neprospějete a naopak znehodnotíte výsledky celé soutěže!

Děkuji za pozornost.
Hele, já tě slyšel jak mi nadáváš! Ještě jednou si to přečti a zapřemýšlej. 🙂