Nedbalost a lehkomyslnost

DISCLAIMER – kritizuji všechny i sám sebe za nedbalost a lehkomyslnost v uplynulé sezóně. Jsem si vědom rozpolcenosti pohledů závodník x pořadatel x trenér. Tento článek je psán čistě z trenérského pohledu. Těším se na „schytání bídy“. Článek byl rozepsán 8.10. a dokončen 2.11.

Máme za sebou čtvrtou kompletní sezónu kategorie RES neboli F3L a třetí ERES neboli F5L. Obě kategorie jsem měl doposud na starosti já a od začátku byl mým cílem paralelní rozvoj obou kategorií tak, aby se sobě v rámci možností co nejvíce podobaly.
Proč se každou sezónu musíme dohadovat?
Když se ohlédneme zpět, každá z proběhlých sezón měla své „zásadní“ diskusní téma, kvůli kterému se českým povahám vyplatilo hádat.
Sezóna 2020 – Jsou uhlíkové trubky výrobkem z formy? Jsou přípustné díly jiné než dřevěné? Co 3Dtiskové díly? Jak to že neumíš se SORGEm?
Sezóna 2021 – Kdo vymyslel ta debilní pravidla, upravená dle českých pohledů na věc z uplynulé sezóny?
Sezóna 2022 – Kousky směrovek strašně moc brzdí. Je třeba je uříznout! Proti neořezaným modelům je třeba protestovat a nepustit je do soutěží!
Sezóna 2023 – Někteří tvrdohlaví a sebevědomí pořadatelé nedodržují pravidla a nelétají finále.
Nejzajímavější na tom všem je, že téma k dohadům vydrželo vždy jen jednu sezónu a v té následující již nebylo pro nikoho zajímavé a to přesto, že se nic nezměnilo. Příkladem je kauza řezání směrovek.
Za dobu své činnosti jsem byl alespoň jednou na každé soutěži s vyjímkou Litovle a Vsetína. Naivně jsem si myslel, že to nějak přispěje k vytvoření RES party. Snažil jsem se co nejvíce splňovat požadavky na trenéra – nestranná osobnost s rozhledem a přesahem. Hned od první sezóny se začala vynořovat různá ega, pomluvy, výmysly, nadávky, které jsem se u sebe snažil tlumit a nepouštět dál, ba naopak jsem se snažil různá ostří otupovat. To se častokrát obrátilo proti mně. No a jako třešničku na dortu jsem v poslední sezóně získal celkem podrobný přehled o tom, co kdo říká za mými zády o mně. A v době psaní tohoto příspěvku jsem se dokonce dověděl, že se již vybírá můj nástupce, protože to jak neplním své povinnosti je zavrženíhodné. Vaší péče si nesmírně vážím. Jen mne mrzí, že nedodržujete „služební postup“ a svou nespokojenost s mou prací nekonzultujete s mým šeftrenérem, nýbrž obtěžujete s tím rovnou členy předsednictva KLeM.
Proč ztrácí finále své příznivce?
Právě uplynulá sezóna je svým tématem “ nelétaného finále” přeci jen jiná. Nelétání finále je vážný přestupek proti pravidlům. Těžko říci, proč někteří pořadatelé nebrali pravidla vážně a přestali je dodržovat. Vymáhání dodržovaní pravidel je proveditelné. Je velkým omylem myslet si, a myslí si to hodně modelářů, že to spadá do povinností trenéra. Ani v nejmenším. Jak vidno z trenérských povinností, trenér může poskytnout radu ohledně pravidel, ale nikoliv nevyžádanou. Logicky vzato – nedodržování pravidel lze řešit pouze přímo na soutěži. Pokud by toto bylo trenérovou povinností, musel by být přítomen na každé soutěži a musel by být funkcionářem soutěže s velmi vysokými pravomocemi. Tak to samozřejmě není.
Hlavní autoritou v případě dodržování pravidel je jury či hlavní rozhodčí. Členy jury nebo hlavního rozhodčího je možné vybírat pouze z platného seznamu rozhodčích KLeM ČR, nebo z platného seznamu mezinárodních rozhodčích FAI. Pořadatelé, byl tento elementární požadavek na vaší soutěži splněn? Ne? Jak je to možné? Dá se průběhu a výsledku takové soutěže důvěřovat?

Cituji pravidla:

4.1.1. Práva a povinnosti jury nebo hlavního rozhodčího
Odpovídají za to, že je soutěž vedena v souladu s příslušnými ustanoveními Sportovního řádu FAI, nebo Sportovního řádu České republiky. Na základě vlastního pozorování, nebo na základě připomínek a námitek soutěžících dávají příkazy a pokyny řediteli soutěže ke zjednání nápravy. Jsou zmocněni rozhodovat a nařizovat za všech okolností, které mohou během soutěže vzniknout. V souladu s příslušnými články Sportovního řádu řeší protesty podané soutěžícími prostřednictvím ředitele soutěže.
Kromě toho jsou jury a hlavní rozhodčí oprávněni:
a) Před zahájením soutěže se přesvědčit, zda pořadatel splnil všechny svoje povinnosti.
b) Při hrubém porušení kázně, nebo sportovních pravidel diskvalifikovat soutěžícího, nebo zprostit funkce kteréhokoliv rozhodčího soutěže. Diskvalifikace, nebo zproštění funkce znamená vyloučení z celého průběhu soutěže.
c) Jsou oprávněni zrušit kterékoli rozhodnutí ostatních rozhodčích soutěže, pokud prokazatelně odporuje Sportovnímu řádu. Nemají však právo měnit výsledek měření letového času, rychlosti, nebo bodování, pokud příslušný rozhodčí sám nepřipustí omyl.
d) Před soutěží se přesvědčit o znalosti Sportovního řádu u všech rozhodčích pořadatele a podle potřeby provést instruktáž. Ve sporných případech výkladu sportovních pravidel platí jejich výklad Sportovních řádů.
e) Určit prostor pro tréninkové létání tak, aby nebyly ovlivňovány soutěžní lety (létání na sondy).
f) V případě potřeby a v souladu se Soutěžním řádem vyhlásit délku pracovního času.
g) Při rozlétávání podat výklad pravidel ohledně způsobu rozlétávání.

Na tomto místě je vhodné připomenout povinnosti dalšího funkcionáře soutěže. Opět cituji:
4.2. Ředitel soutěže
Je konkrétní osoba, která jedná se soutěžícími jménem pořadatele a zodpovídá za všechny úkoly, které má v popisu práce pořadatel soutěže. Jeho jménem, pořadatel předkládá návrhy, nebo jmenuje jury, případně hlavního rozhodčího. Pro hladké zabezpečení průběhu soutěže musí zajistit dostatečný počet funkcionářů.

Druhou autoritou pro vymáhání dodržování pravidel je překvapivě sám závodník. Jak to? Může podat protest.
3.5. Protesty
3.5.1. Soutěžící má právo sdělit pořadatelům soutěže připomínky a námitky týkající se porušování Sportovního řádu. Není-li spokojen s jejich řešením, má právo podat protest. Protest musí být písemný a předává se řediteli soutěže. Poplatek za protest je 50 Kč pokud není propozicemi soutěže stanoveno jinak. Vrací se pouze v případě kladného vyřízení protestu, jinak propadá pořadateli soutěže. Znění protestu a jeho vyřešení se musí uvést do výsledkové listiny.
3.5.2. Časové limity pro předložení protestu:
a) před zahájením soutěže – protest proti platnosti přihlášek ostatních soutěžících, proti rozhodčím, nebo jiným pořadatelům, přejímce modelů, nebo letovému prostoru.
b) v průběhu soutěže – protest proti rozhodnutí rozhodčích a ostatních pořadatelů soutěže, nebo proti chybám a nesprávnostem, kterých se v průběhu soutěže dopustil jiný soutěžící. Protest musí být podán okamžitě.
c) po ukončení soutěže – protest proti výsledkům soutěže a proti výsledkové listině, pokud tato obsahuje jiné, než vyhlášené výsledky.
3.5.3. Zmeškání časového limitu pro podání protestu je důvodem pro jeho zamítnutí, i když by jinak byl oprávněný.

Praktický příklad jak to mělo letos vypadat:
Přijel jsem na soutěž RESek a znám dobře pravidla. Na nástupu soutěžících jsem se při předsoutěžní rozpravě dověděl, že se např. nebude létat finále. Až bude prostor na dotazy, zeptám se, proč se nelétá finále. S největší pravděpodobností nedostanu vysvětlení, které je v souladu s pravidly. Vysvětlení “ je to místní úprava” je liché, nevyhovující. Institut místní úpravy není určen pro zasahování do pravidel.
6.4.3. MÍSTNÍ ÚPRAVA PRAVIDEL:
Je to upřesnění pravidel jednotlivých soutěží z hlediska zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku v daném místě a čase pořádání soutěže. Nesmí zasáhnout ani měnit soutěžní pravidla dané kategorie,ani technické specifikace modelů. Místní úprava musí být uvedena v propozicích soutěže a známa účastníkům před zahájením soutěže.

Informuji pořadatele, že jdu podat písemný protest z důvodu nedodržení pravidel. Musím být na tuto eventualitu připraven a mít s sebou papír, psací potřeby a potřebnou částku jako “protestní vklad”. Po předání protestu musí ředitel soutěže svolat jury a ta rozhodne. Vezme aktuální verzi pravidel a zjistí, zda je protest oprávněný či ne. Pokud je protest oprávněný, vklad se vrací prostestujícímu a jury přikáže řediteli soutěže aby provedl nápravu takovou, aby soutěž proběhla podle pravidel. Protest a jeho vyřešení musí být uvedny ve výsledkové listině.
Proč s tím nic neděláme?
Co RESKy RESkami jsou, nikdo ze soutěžících na soutěži  protest nepodal, žádná určená jury z vlastní iniciativy nevyužila svých oprávnění. To není dobré. Já osobně jsem tento rok párkrát provokoval soutěžící k podání protestu – neúspěšně. Dostal jsem odpověď: “Nechci podávat protest.” Nikomu, ani mně, se nechce vzít na sebe odpovědnost, sebrat odvahu a hned na začátku soutěže rozdmýchat nepřátelskou atmosféru a mít jistotu, že mě tady na příští soutěži uvítají opravdu neradi. Však je to jen pouštění letadýlek a 83% populace nás má za nedospělé hračičky.  
Berme tedy výše popsané jako teoretický postup. Ano, nejspíše při jeho uplatňování ztratíme sympatie nejen pořadatelů, ale i části soutěžících.
V praxi je to trošku jinak. Většina soutěžících se přijíždí na soutěže bavit, hecovat se s kamarády, strávit příjemně volný čas a když se zadaří, tak se i dobře umístit. “Závoďáků”, kteří nutně potřebují za každou cenu zaťatě bojovat o stupně vítězů je výrazná menšina.  RESky dále mají jednu velkou nevýhodu. Setkávají se zde soutěžící  z jiných větroňářských kategorií, kteří je berou jen jako doplněk. Ti pak z nepochopitelných důvodů, chtějí  RESky „obohacovat o super ustanovení“ z pravidel těch svých kategorií, jako je škrtání, nastavování výšky, nepřepočítávání na 1000 bodů, jiné losování a další a další na místo toho, aby si logicky řekli : “Fajn, je to jiná kategorie s jinými pravidly, konečně příjemné vytržení z mého soutěžního stereotypu. “ Tady někde bych hledal důvod svévolného ohýbání pravidel. A je tu i další a pádnější důvod, proč finále ztratilo na popularitě. Současná mezinárodní pravidla F3L a F5L nijak neohodnocují účast a umístění ve finále, byť to v pravidlech bývalo. Žebříčkový bodový zisk je pak stejný s finále i bez a tak se nevím kde vylíhl nápad, letět více základních kol a kašlat na finále. Argumetace pro – všichni soutěžící si více zalétají, výsledek je spravedlivější – má jistě něco do sebe, ale jsou tu platná pravidla a ta se mají dodržovat. Nerozumím tomu, jak někdo může chtít soutěžit v určité kategorii a přitom nedodržovat její pravidla. Buď chci soutěžit v té které kategorii a pravidla „bez keců“ dodržuji a nebo se mi pravidla nelíbí, tak tu kategorii nelétám. To samé z pohledu pořadatelů – buď pořádám podle pravidel soutěž uvedenou v kalendáři SMČR a nebo nepořádám nic. Pokud chci tvrdošijně uspořádat soutěž podle mých upravených pravidel, je tu pro tyto případy klubová soutěž. Její výsledky se nebudou počítat do žebříčku, ale jinak může proběhnout se vším všudy jako oficiální soutěž až na pojištění. A protože se mi nechce rozeštvávat soutěžící a odrazovat pořadatele a naopak chci udržet co největší zájem o RESky, rozhodl jsem se podat návrh splňující všechny potřebné náležitosti na úpravu odstavce Povolené odchylky od pravidel FAI při soutěžích v České republice a nechat tam pro pořadatele soutěží F3L a F5L vložit možnost za určitých podmínek finále nelétat. Brainstorming s šeftrenéry potvrdil vhodnost tohoto kroku. Pro pořadatele se tím nic nemění, jen těm tvrdohlavým se povolují opratě. Zároveň si ale dovolím pořadatele upozornit, že tyto odchylky a výjimky neplatí pro mezinárodní soutěže FAI, pořádané na území České republiky a zařazené do kalendáře FAI a je důrazně doporučeno létat i mistrovství republiky a případné nominační soutěže podle platných mezinárodních pravidel a bez uplatnění národních odchylek.
Proč je MČR tam kde je?
Když už jsem zmínil mistrovství mám tu další podnět k prošetření své trenérské činnosti. “ Co to tam v tý Praze děláte? Proč jste dali mistrovství do Sokolova? Kdo tam pojede? Mistrovství by mělo být někde uprostřed republiky.“
Bohužel určení místa konání mistrovství neprobíhá tak, že se píchne prst doprostřed mapy a tam je plno pořadatelů a vyhovujících letových ploch. Sice trenér by měl zajišťovat pořadatele mistrovství, ale toto je bohapustá teorie. Tam kde není zájem ze strany pořadatelů, není co zajišťovat. Je to úplně jinak. Uspořádat MČR není legrace a je na pořadateli, jaký termín a místo mu vyhovuje. Ano, jsou tu nějaká doporučení předsednictva, uvedená v zápisu z jednání. Vše probíhá tak, že potenciální pořadatel MČR podá žádost a předsednictvo ji schválí a pořádání mistrovství přidělí nebo ne. A ne, nevybírá se mezi mnoha pořadateli, vybírá se většinou mezi jedním nebo žádným. Takže výsledkem reptání může být žádné MČR. Kdyby byly podány konkurenční žádosti, tak je to jiná situace. Z mého pohledu si každý pořadatel soutěže zaslouží respekt a pořadatel MČR dvojnásobný.
Proč je na Moravě málo soutěží a jsou slabě obsazeny?
Nevím. Asi je to daleko a v období hojnosti soutěží, které právě prožíváme, se nikomu nechce vážit dalekou cestu. „Proč bych jezdil 4 hodiny na Moravu, když příští týden mohu jet hodinu do Brodu“. Tak nějak si představuji úvahu běžného soutěžícího. Kluci na Moravě, vydržte v pořadatelském úsilí! Musí se to zlepšit.
Proč gumy začínají ztrácet dech?
„Rozjezd kategorie byl velmi dobrý a skončí to u elekter.“ Z účasti na dvou 2 až 3 soutěžích v blízkosti svého bydliště se tomu těžko dá přijít na kloub. Ale my, co jsme toho objeli poměrně dost, jsme vyslechli různé názory. Řekněme si, že soutěže F3L jsou téměř opravdový sport a k jejich absolvování je třeba jistá fyzická zdatnost. Další okolnosti jsou proti nim. Je potřeba velká plocha, piloti potřebují více pomocníků a z toho implikuje fakt, že samoměření je větší problém než u elekter. Piloti nemládnou, chtě nechtě na ně padne i úloha pomocníka a s postupem věku se jim přestává chtít sprintovat s gumou po letišti. Z toho implikuje poznatek soutěžících, že taková soutěž je všechno jiné, jen né pohoda. Junioři ve startovním poli rozhodně nepřevažují a převažovat nikdy nebudou. Přiznejme si, že členská základna modelářství není na vzestupu a i když to nikdo nechceme vidět, zájem opadá. V neposlední řadě cena „tvrzené gumopryže“ stále roste a pořídit praky za ceny nedotované SMČR může být pro leckoho důvodem k zamýšlení. Těžko se pak přesvědčuje: “ Kašli na elektry, lítej gumy.“ Já jako pesimista nemám recept na řešení, ale gumoresy budu létat i nadále.
Proč jsou výsledkové listiny plné chyb případně nejsou vůbec?
Škoda, že si to nemůžete zkusit jaké to je, čistit a opravovat ten „datový smog“, na kterém se podílejí jak pořadatalé tak závodníci ve výsledkových listinách a sestavovat z něj žebříčky. Proto prosím:
– používejte SORG;
– nezapomínejte vyplňovat hlavičku výsledkové listiny;
– posílejte na SAEM a Stoupák výsledovky v .html, nikoliv v .pdf;
– soutěžící – nezapomínejte vyplňovat, pokud možno správně, nejen licenci, ale i jméno vašeho klubu;
– pokud vám nejde odeslat výsledková listina, zkuste zavřít SORG, odpojit se a připojit se k internetu a pak SORG znovu otevřít. Toto většinou zabere.
– nesmírně ztěžuje práci hledání výsledovek na 3 místech. Není pravidlem, že jdou všechny výsledkovky dohledat na jednom místě.
Proč se nemohu zbavit pocitu že…
Můj pocit, že mne vykonávání funkce trenéra obtěžuje rok od roku roste. Drží mne u toho snad pouze slušný trenérský plat a služební vůz. 😉 Modelářství je pro mne koníček a neberu ho tak smrtelně vážně jako někteří z vás a přijde mi nanejvýše úchylné se o čemkoliv kolem modelářství hádat. No a přesto jsem se musel hádat. Je pochopitelné, že každý jsme obdařeni jinou povahou, nicméně hledačů konfliktů je mezi modeláři větší než očekávané množství.
Sice to zatím nemám ověřeno, ale podle všech vyslaných vládních signálů se zdá, že nelétání finále či neuříznutá směrovka či cokoliv podobně „důležitého“ ceny energií nezlevní, inflaci neobrátí směrem k 0, potraviny nebudou za rozumné peníze natož aby skončil válečný konflikt.
Tak a teď: Rejpalové do bloků! 3-2-1 Start !