Poznámky pod čarou pro pořadatele MČR

DISCLAIMER – ani v nejmenším nepochybuji, že všichni děláte všechno jak nejlépe umíte. Nikoho nechci kritizovat. Shrnuji jen, na co si dát pozor.

MČR je specifický podnik a trošku se liší od běžných soutěží. Díky reakcím na Poznámky pod čarou z minulého příspěvku jsem se je rozhodl vytáhnout do samostatného příspěvku a doplnit na základě podnětů od vás, za které moc děkuji.


Funkce hlavního rozhodčího v tomto případě neexistuje.

Sportovní řád ČR 2024 Stránka 28

 1. FUNKCIONÁŘI SOUTĚŽE
  4.1. Jury, nebo hlavní rozhodčí
  Členy jury nebo hlavního rozhodčího je možné vybírat pouze z platného seznamu rozhodčích KLeM ČR,
  nebo z platného seznamu mezinárodních rozhodčích FAI.
  Na mezinárodní soutěži se jury ustavuje podle pravidel FAI. Pokud do jury budou vybráni členové z České
  republiky, musí být v seznamu rozhodčích. Nejméně jeden člen jury musí být člen předsednictva, nebo
  člen odborné komise.
  Pro M ČR určí pořadatel tříčlennou jury. Členem jury na M ČR musí být jeden člen předsednictva, nebo
  člen příslušné odborné komise a další dva členy jury je možné vybrat ze seznamu platných rozhodčích.
  Funkci člena jury může vykonávat též soutěžící a funkcionář soutěže s výjimkou ředitele soutěže. Pro
  případ, kdy bude podán protest proti soutěžícímu který je současně členem jury, nebo soutěžící který je
  členem jury sám protest podá, nahrazuje jej náhradní člen jury.

  Pro ostatní soutěže může určit pořadatel jednoho hlavního rozhodčího ze seznamu platných rozhodčích.
  V případě, kdy se na jedné soutěži létá více kategorií současně, je možné jmenovat pro každou kategorii
  jednoho samostatného hlavního rozhodčího.
  Hlavní rozhodčí nemůže být současně soutěžícím.

Další odlišnost od běžné soutěže nastává v případě, že určitá věková kategorie není dostatečně obsazena.

Sportovní řád ČR 2024 Stránka 19

 1. LETECKOMODELÁŘSKÉ SPORTOVNÍ PODNIKY

  2.2. Mistrovství České republiky
  Jsou to soutěže výkonnostního charakteru. Účast může být omezena postupovým klíčem, který musí být
  vyhlášen s dostatečným předstihem tak, aby se mohla provést nominace soutěžících z nižších
  postupových kol. Soutěží se podle Sportovního řádu České republiky, nebo podle Sportovního řádu FAI s
  případnými povolenými odchylkami od pravidel FAI.
  Podmínkou pro vyhlášení titulu “Mistr České republiky” je účast nejméně 5 soutěžících, nebo 5 týmů, kteří jsou hodnoceni ve výsledkové listině.
  2.2.1. Mistrovství republiky může být uspořádáno, pokud v uvažované kategorii v předcházejícím roce
  startovalo na mistrovství republiky nejméně 5 soutěžících,
  nebo 5 týmů s platným výsledkem.
  V případě, že se v předchozím roce v uvažované kategorii mistrovství republiky nekonalo, musí být
  požadovaných 5 soutěžících, nebo 5 týmů v žebříčku zpracovaném za předcházející rok.
  2.2.2. Propozice a složení jury pro mistrovství republiky schvaluje předsednictvo KLeM ČR. Jury musí být tříčlenná. Nejméně jeden člen jury musí být buď členem odborné komise KLeM ČR, která příslušnou kategorii řídí, nebo členem předsednictva KLeM ČR.
  2.2.3. Mistrovství republiky v kategoriích podle Sportovního řádu FAI vyhlašuje předsednictvo v oficiálních
  i předběžných kategoriích zejména v případě, kdy navazuje na mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy.
  2.2.4. Mistrovství republiky v kategoriích podle Sportovního řádu ČR vyhlašuje předsednictvo pouze
  v oficiálních kategoriích.
  2.2.5. Mistrovství republiky je vyhlašováno samostatně pro každou věkovou skupinu. Není-li výslovně
  vyhlášena žádná věková skupina, rozumí se tím, že je mistrovství republiky vyhlášeno pouze pro věkovou skupinu seniorů.

  Pokud budou v takovém mistrovství republiky startovat soutěžící z mladších věkových skupin, hodnotí se společně s vyhlášenou věkovou skupinou bez ohledu na jejich počet. Ve výsledkové listině je ale pořadatel povinen označit sportovce z mladší věkové skupiny (pouze pro identifikaci).

  a) V případě, že je vyhlášeno mistrovství republiky pro dvě (nebo tři) věkové skupiny, bude mít výsledková
  listina dvě (nebo tři) části a budou vyhlášeni dva (nebo tři mistři České republiky).
  Pokud nebude splněn minimální počet 5 soutěžících pro vyhlášení Mistra republiky, přeřazuje se nižší
  věková skupina do vyšší.

  b) Není-li vyhlášena žádná věková skupina, nebo je vyhlášena věková skupina seniorů, mohou zde létat
  junioři i žáci, ale nebudou vyhlášeni ve zvláštním pořadí. Mistr republiky bude vždy pouze jeden.

  c) Je-li vyhlášeno mistrovství republiky pro juniory, mohou zde létat také žáci, ale nebudou vyhlášeni ve
  zvláštním pořadí.
  d) Je-li vyhlášeno mistrovství republiky pro žáky, nesmí zde létat ani senioři ani junioři.

A nyní si nalijme čistéhovínečka.

Nezasloužila by si některá ustanovení Sportovního řádu leteckých modelářů zmodernizovat, zjednodušit?
Je třeba mít na MČR člena předsednictva či odborné komise?
(Když se kriticky podívám sám na sebe – nedokážu s předstihem slíbit, že se na 100% zúčastním nějaké akce, protože charakter IT zaměstnání počítá občas s prací o víkendu a mimo pracovní dobu BFU. )
Neměla by být ponechána plná odpovědnost za složení jury MČR přímo na pořadateli?

Jsou to otázky k zamyšlení a určitě vás napadnou i další. Nepochybně bude platit, co člověk to názor. Ale zkusme si uvědomit, že se jedná jen o pouštění letadýlek. Čím jednodušeji se nám bude tento koníček provozovat, tím větší radost bude přinášet.