Aktualizovaná pravidla RES a ERES

Na webu KLeM SMČR je nově publikován Sportovní řád Leteckých modelářů 2021 neboli pravidla leteckomodelářských kategorií platná pro příští rok. V něm jsou na straně 120 pravidla kategorie RES a na straně 210 pravidla ERES. Ta nás zajímají. A protože jsme v Česku nepochybuji, že jejich zveřejnění způsobí vlnu opovržení autory pravidel. No spíše asi vlnku. Ale klidně si opovrhujte, jsme na to připraveni a neřešíme to. Oproti tomu, co všechno jsme museli absolvovat při zapracování návrhů změn do pravidel a následných několikerých připomínek ze strany předsednictva KLeM je to nezajímavá malichernost. Je třeba si uvědomit, že za znění Sportovního řádu odpovídá předsednictvo KLeM ČR. Horší je, že se v průběhu intezivní práce na úpravách pravidel objevila neočekávaná skutečnost. Německý modelářský svaz se rozhodl udělat z RES oficiální mezinárodní kategorii. Přes delegáty FAI distribuoval návrh mezinárodních pravidel, což jsou v podstatě kosmeticky upravená německá pravidla přeložená do angličtiny, což jsou vlastně pravidla platná v Čechách do konce roku 2020. Stáli jsme před rozhodnutím, zda pokračovat v úpravách nebo zda počkat, jak se vyřeší „německá otázka“ ve FAI. Na základě dostupných informací ze kterých plynulo, že už to letos Němci nezvládnou nechat projednat FAI jsme se nakonec rozhodli zachovat se pragmaticky a dotáhnout rozdělanou věc ke zdárnému konci, tedy k přijetí pravidel předsednictvem KLeM SMČR. To se nakonec povedlo, byť v současném světle má tento úspěch pachuť zbytečně vykonané práce. Mezinárodní pravidla se totiž budou projednávat v průběhu roku 2021 a v platnosti by tedy měla být od roku 2022. V Čechách tím vyrazíme kupředu do minulosti ke znění pravidel z roku 2020.


Ve své roční trenérské praxi se velice často setkávám s takovým ošklivým a skoro bych řekl zlým, zlým, nepěknou věcí. Neznalostí pravidel a mechanismů fungování KLeM a z toho plynoucím omylům a nepodloženým pomluvám. Na tomto místě si dovolím citovat ze sportovního řádu:

1.5. Platnost pravidel
1.5.1.Za znění tohoto Sportovního řádu odpovídá předsednictvo KLeM ČR.
1.5.2.Návrhy na změny obecných ustanovení mohou předkládat členové předsednictva KLeM ČR, nebo jejich prostřednictvím kterýkoli člen SMČR.
1.5.3.Návrhy na změny stavebních a soutěžních pravidlech národních kategorií a návrhy na zrušení nebo zavedení pravidel nových kategorií lze předkládat pouze prostřednictvím příslušného šéftrenéra.
1.5.4.Každý návrh změny musí obsahovat číslo odstavce, kterého se změna týká a vysvětlení proč se změna navrhuje. Vždy se uvede přesné znění celého odstavce. Zrušený text bude přeškrtnutým písmena nově navrhovaný text bude uveden písmen tučným.

A jak to tedy pro vaši představu s aktualizací pravidel RES ve skutečnosti vypadalo?
Z celkových 94 soutěžících z nichž 51 se zúčastnilo alespoň 3 soutěží, přišly 2 návrhy. Slovy dva. Tedy optimisticky viděno cca 4% soutěžících chtěla nějakou změnu tolik, že jim stálo za to věnovat tomu nějaký čas a zaslat smysluplný návrh splňující základní náležitosti. To, že měly být směrovány přímo na šéftrenéra a ne na mne jako trenéra beru jako maličkost. Celkově tedy mizivá nespokojenost. V souvislosti s tím si dovoluji upozornit, že „výkřiky“ na sociálních sítích, diskusních fórech či v mailových komunikacích nejsou relevatními podněty k uskutečnění změn. Argument “ já nemám čas na to abych něco někomu vypisoval“ neobstojí. Ani členové předsednictva KLeM nemají času na rozdávání a proto je jasně stanoven způsob komunikace.
A co ERES pravidla? Ta existovala v hodně rozpracované formě a bylo třeba provést zásadní změnu. Na základě diskuse s šéftrenéry vznikla pravidla co nejvíce shodná s pravidly RES doplněná o neocenitelné zkušenosti šéftrenéra elektrokategorií z oblasti výškoměrů. Podle mého vznikla hodně dobrá pravidla. První soutěže se uskuteční v roce 2021. Uvidíme jak se osvědčí.
Podtrženo sečteno – pravidla se dávala dohromady od 10.9. a přijata byla 10.12. V tomto časovém úseku jsem vytvořil 4 verze pravidel každé z kategorií v podobě a formátu předložitelném předsednictvu KLeM. Pracovní verze nepočítám. Kromě nespočtu různých komunikací proběhly tříhodinové rozhovory s každým z šéftrenérů separátně a závěrečná ladící tříhodinová diskuse z níž vzešla téměř závěrečná verze obojích pravidel. Moc děkuji Romanovi Vojtěchovi, šéftrenérovi větroňářských kategorií a Radkovi Novotnému, šéftrenérovi elektrokategorií s jakou odpovědností k aktualizaci pravidel přistoupili a kolik práce na nich odvedli.

Nesmysly a pomluvy plynoucí z neznalosti:
1) „Slyšel jsem, že výrobce XY si do pravidel prosadil…“
Jak je psáno v citaci ze Sportovního řádu, návrh na změnu pravidel předkládá šéftrenér předsednictvu KLeM a to jej buď schválí nebo neschválí a následně za znění pravidel odpovídá. Prosazení změny do pravidel tedy prochází dostatečným filtrem na to, aby byly nekalé úmysly výrobce XY eliminovány.

2) „Pravidla ERES si upekli „modří“ ve spolupráci s „červeným“…“
Minimálně stejně zábavná hláška jako ta první. Pravidla ERES upekli Bušek, Novotný a Vojtěch. Tedy šéftrenéři ve spolupráci s trenérem. Všichni ostatní si mohou „péct“ co chtějí a nic neupěčou. Máš problém? Zavolej nám do klubu ! Pro vyvrácení této pomluvy platí to co bylo řečeno výše. Změnu pravidel předkládá šéftrenér…

Znáte ještě nějakou takhle zábavnou hlášku? Pošlete mi ji, sbírám je a přemýšlím, že si je vyrobím jako uvítací a rozlučovací hlášku do rádia.

Kupředu do minulosti? Já to tak v současné době vidím. Asi takhle. V příštím roce budou schválena německá pravidla jako mezinárodní. Je to hotová věc. Od roku 2022 bude RES oficiální kategorií FAI. Pochybuji, že se do pravidel podaří protlačit české úpravy, když zbytek RES světa přejímá pravidla německá a nediskutuje o nich. Změny by musely být neprůstřelně vyargumetovány. Jen ve Švejkolandu byla pravidla shledána jako nejasná a volalo se po vyjasnění. Bazírovalo se na slovíčkách a nechtěl se chápat duch pravidel. Tak je tady za rok máme zpátky…